5x prečo povedať „áno“ online diagnostike?

06. apríl 2022

Prečo sa zamerať na online diagnostiku?

Pre čoraz väčší počet spoločností sú online hodnotenia nevyhnutnou súčasťou výberového procesu. Slúžia tiež na podporu rozvojových aktivít pre zamestnancov alebo tímy. Aké sú hlavné výhody online hodnotenia pre vás, ako pre zamestnávateľa?

 

Online hodnotenie je jedným zo spôsobov, ako posúdiť, či sa potenciálny kandidát hodí do organizácie, do konkrétneho tímu a pre konkrétnu pracovnú náplň. S výsledkom hodnotenia získate prehľad o miere vhodnosti potenciálneho kandidáta na konkrétnu pozíciu. V skutočnosti však získate možnosť pochopiť osobnostné črty, motiváciu, vedomosti a zručnosti vášho (budúceho) zamestnanca v širšom rozmere. Takéto poznanie dobre indikuje budúce správanie a pracovný výkon.

 

Výhody pre zamestnávateľov

1. Vyhnite sa výberu tých nesprávnych ľudí

Cena za nesprávny výber zamestnancov môže byť vysoká. Môže ísť o: mzdové náklady, náklady na nábor, onboarding… Nesprávne náborové rozhodnutie stojí nielen veľa času a peňazí, ale môže mať negatívny vplyv aj na tímovú spoluprácu a výkon. Hlavnou príčinou nesúladu je nedostatok mäkkých zručností potrebných pre danú rolu. Zmapovanie mäkkých zručností vášho (budúceho) zamestnanca na začiatku výberového procesu pomocou osobnostného a motivačného dotazníka v kombinácii s výkonovým testom, vám poskytne širší obraz o mäkkých zručnostiach a schopnostiach zamestnanca a nábor bude efektívnejší a úspešnejší.

 

2. Vyhnite sa skresleniam počas náboru

Kandidát je často prijímaný na základe toho, „ako sa nám pozdáva“, ale to v skutočnosti hovorí málo o tom, či má vlastnosti potrebné pre danú pozíciu. Pri pohovore sa recruiter môže riadiť nevedomými „predsudkami/stereotypmi“. Použitie objektívnych, vedecky podložených testov zabraňuje takejto predpojatosti. Pri hodnotení každý kandidát začína na rovnakom východiskovom bode. Po dokončení hodnotenia sú výsledky okamžite k dispozícii a je jednoduchšie porovnávať výsledky jednotlivých kandidátov.

 

3. Získajte širší rozsah informácií

Online hodnotenia sú ideálne na získanie podnetov pre diskusiu počas pohovoru s potenciálnym kandidátom. To často umožňuje realizovať rýchlejšie a cielenejšie hĺbkové pohovory. Hodnotenie identifikuje možné silné stránky a oblasti rozvoja kandidáta, o ktorých je možné následne diskutovať počas pracovného pohovoru. Získate tak ďalšie cenné poznatky o mäkkých zručnostiach a schopnostiach zamestnanca, ktoré budú potrebné pre úspešné fungovanie na novej pozícii.

 

4. Efektívne využite čas na nábor

    • V prvej fáze pracovného pohovoru

Používanie objektívnych, overených online nástrojov s vysokou prediktívnou hodnotou správania na pracovisku umožňuje predbežne preveriť základné zručnosti (mäkké zručnosti/uvažovanie), ktoré sú dôležité pre danú prácu u väčšieho počtu uchádzačov. To umožňuje (pred)výber „na diaľku“. Následne je možné na pracovný pohovor pozvať len kandidátov, ktorí v najväčšej miere spĺňajú požiadavky. Takýto pred-výber ušetrí množstvo času a peňazí.

    • V záverečnej fáze pracovného pohovoru

Hodnotenie môže byť významné  aj v záverečnej fáze výberového procesu. Online hodnotenie je možné použiť ako podporu pri výbere, kedy je nevyhnutné rozhodnúť medzi poslednými dvomi alebo tromi kandidátmi. Výhodou tohto spôsobu testovania je, že konečný výber sa nezakladá na subjektívnych pocitoch, ale vlastné emócie sú porovnávané s objektívnymi výsledkami.

 

5. Pozitívny zážitok kandidáta z výberového procesu & Employer Branding

Na súčasnom trhu práce, kde je náročné zaujať nové talenty, je dôležité, aby uchádzači o zamestnanie mali čo najlepší možný zážitok z prijímacieho procesu. Použitie hodnotenia, v rozpore s očakávaniami mnohých, môže kandidátov skôr prilákať než odradiť.

Kandidáti očakávajú niečo na oplátku za čas a úsilie, ktoré investujú do procesu uchádzania sa o prácu. Transparentná spätná väzba o výsledkoch hodnotenia a náhľad na silné stránky a rozvojové oblasti kandidáta môžu zabezpečiť jeho pozitívnu skúsenosť s celým procesom. Kandidát bude mať z organizácie dobrý pocit, aj keď nezískal prácu.

Prečo je to dôležité? Ak má kandidát dobré skúsenosti s podávaním žiadosti vo vašej organizácii, je pravdepodobnejšie, že sa o tieto dobré skúsenosti podelí s ostatnými. Vďaka tomu sa stávate atraktívnejším pre talenty.

 

 

„Použitie hodnotenia, v rozpore s očakávaniami mnohých, môže kandidátov skôr prilákať ako odradiť.“

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak