Vibrant Remote Learning

Vibrant Remote Learning

Náš originálny koncept online vzdelávania je jedinečný v tom, že i do remote rozvoja prináša skutočný zážitkový tréning a systémový rozmer. To nám umožňuje pracovať s emóciami a postojmi ľudí a využiť aj online vzdelávanie ako nástroj na osobnostnú zmenu lídrov a zamestnancov.

VIBRANT REMOTE LEARNING skutočne vtiahne Vašich zamestnancov do rozvoja. Je založený na intenzívnom kontakte, interakcii a prepojení s praxou. Vašim ľuďom tak umožňuje efektívne a úspešne zvládať situácie v reálnom živote a prináša želaný posun organizácii ako celku.

Záruka vibrujúceho učenia

Hlavné výhody našej koncepcie rozvoja na diaľku

Rozvojové jednohubky

Rozvojové témy krájame na ľahko stráviteľné kúsky, čím robíme vzdelávanie svieže a atraktívne. Priebežný kontakt zároveň podporuje postupné a dlhodobo udržateľné zmeny v správaní a postojoch.

Vzťah
dôvery

Náš koncept umožňuje intenzívny individuálny kontakt s lektorom, ktorý je priestorom pre vytvorenie raportu – atmosféry dôvery. Vďaka porozumeniu konkrétnej situácii každého účastníka sa aj z remote komunikácie stáva skutočné ľudské stretnutie.

Intenzívny
tréning

Aj v online prostredí je kľúčovým prvkom rozvoja interaktivita a aktívne zapojenie účastníkov. Modelové situácie, filmové ukážky, videotréning vťahujú ľudí do deja a poskytujú priestor na zážitok, uvedomenie a nácvik nových zručností.

Kolektívna
podpora

Zdieľanie best practices, sociálne učenie, vzájomné podnecovanie i súperenie – skupinová dynamika je hnacím motorom ľudského snaženia. V našich online kurzoch ju preto cielene využívame.

VIBRANT REMOTE LEARNING z dielne Image Lab Vás skutočne vtiahne do rozvoja

Témy, ktoré Vám prinášame na diaľku

Metodika VIBRANT REMOTE LEARNING umožňuje spracovať akúkoľvek rozvojovú tematiku

V remote dizajne sme pre Vás pripravili nové témy, prinášajúce podporu a zručnosti užitočné v aktuálnej situácii.

Rovnako Vám prinášame úpravu tradičných tém a našich etablovaných rozvojových programov.

Vo všetkých programoch rešpektujem princípy emocionálneho učenia a podporujeme dlhodobo udržateľnú zmenu postojov a správania.

Aktuálne témy
sám sebe šéf

SÁM SEBE ŠÉF

Tipy ako si efektívne zorganizovať prácu na home office a vysporiadať sa s prokrastináciou a inými „nástrahami“.

nájdi svoj smer

NÁJDI SVOJ SMER

Znovunastolenie rovnováhy v období zmien, zladenie práce a rodinného života, zvládanie stresu a náročných situácií.

keep in touch

KEEP IN TOUCH

Špecifiká spolupráce a komunikácie na diaľku, princípy a pravidlá pre remote mítingy a prácu na projektoch.

Remote podpora pre manažérov
remote control

REMOTE CONTROL

Praktické tipy, ako viesť ľudí na diaľku, nechať im autonómiu a dosiahnuť želané výsledky.

vplyv bez hraníc

VPLYV BEZ HRANÍC

Nástroje presvedčivej prezentácie vo virtuálnom prostredí.

online meeting

ONLINE MEETING

Ako v krátkom čase viesť stretnutie zrozumiteľne, zapojiť všetkých účastníkov a dosiahnuť pritom požadovaný cieľ.

Tradičné témy v online dizajne
manažérska akadémia

MANAŽÉRSKA AKADÉMIA

Kick off meeting, manažérska rola, manažérska komunikácia, osobná efektivita, motivácia a vedenie ľudí.

positive leader

POZITÍVNY LEADER

Sebapoznanie, sebamotivácia, tvorba motivačnej atmosféry.

emotional intelligence

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

Self-awarenss, self-management, social-awareness, relationship management.

rozvoj ľudí

ROZVOJ ZAMESTNANCOV

Ako pracovať s rozvojom, pripravovať rozvojové plány a podporiť ľudí pri zmenách.

prezentačné zručnosti podľa Jobsa

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI PODĽA S. JOBSA

Princípy presvedčivosti, práca s príbehom a pútavá key meassage urobia aj z Vašej prezentácie neopakovateľný zážitok pre poslucháčov.

Pripravujeme online verziu ďalších tém
stay positive

STAY POSITIVE

Ako sa nezblázniť a udržať si vnútorný pokoj, využitie kreatívnej metódy na prácu s negatívnym postojom.

open mindset

OPEN MINDSET

Ako si získať nadhľad a riešiť bežné aj menej bežné situácie kreatívnym spôsobom. Ako podporiť otvorenosť k inovatívnym riešeniam.

critical thinking

KRITICKÉ MYSLENIE

Ako si uchovať nadhľad aj v náročných a nejednoznačných situáciách a nepodľahnúť skresleniam a skrytým presvedčeniam nášho myslenia.

Rozhodovanie v súvislostiach

ROZHODOVANIE V SÚVISLOSTIACH

Ako sa zorientovať v prostredí s protichodnými a nejasnými informáciami, nájsť vhodné riešenie a eliminovať chybné rozhodnutia.

selfmanaging team

SELFMANAGING TEAM

Princípy a praktické nástroje pre fungovanie high performance tímu.

VIBRANT REMOTE LEARNING je záruka vibrujúceho učenia

Naše ďalšie online služby

Ako ešte môžeme podporiť rozvoj na diaľku

  1. Online koučing

V našom tíme máme certifikovaných koučov, ktorí Vám aj vo virtuálnom prostredí pomôžu odkryť vlastný potenciál. Jednorazové stretnutie alebo séria 5 individuálnych virtuálnych stretnutí v trvaní 1-1,5 hod. Podpora pri zvládaní novej role, úlohy, projektu, zmene správania, zvyšovaní výkonu a pod.

 

  1. Psychologické poradenstvo

Špecifikom Image Lab bol vždy tím zložený so psychológov a lekárov. Vďaka tomu Vám v týchto časom môžeme poskytnúť krízovú intervencia a poradenstvo na diaľku. Podpora pri obnove osobnostných zdrojov, rovnováhy, riešení náročnej situácie. Trvanie 1 hod, počet stretnutí podľa potreby.

 

  1. Webinár

Naši lektori rešpektujú princípy skupinovej dynamiky aj vo virtuálnom prostredí. Preto v rámci webinárov využívajú metódy na zapojenie a podporu interakcie účastníkov. Facilitácia alebo mediácia skupinovej diskusie na diaľku. Zameranie na konkrétnu tému, využitie chatu, online hlasovania, kvízu, online dotazníkov. Pomoc pri zavádzaní zmien, hľadaní riešení, riešení konfliktov. Trvanie 1,5 – 2 hodiny alebo podľa potreby.

 

  1. Expert Review a konzultácie

Naši odborní konzultanti Vám pomôžu s interpretáciou výsledkov online diagnostiky, prieskumov a nastavením rozvojových plánov alebo iných rozvojových opatrení.  Znalecký posudok, odborná správa, mentoring, konzultácia. V rámci prípravy rozvojových aktivít, pri výbere ľudí, ako podpora pri dôležitých HR rozhodnutiach.

HR technológie

Pri rozvoji už tradične využívame online nástroje

  • Thalento – Online psychodiagnostika, poukazuje na úroveň jednotlivých kompetencií, potenciálu na pozíciu, charakter motivácie. Využívame ho najmä na zadefinovanie rozvojových oblastí.
  • Teamspirit 360° – Online prieskum na získanie koncentrovanej spätnej väzby od rôznych skupín (nadriadení, kolegovia, podriadení a iné). Na mieru navrhnutý spôsob hodnotenia kompetencií a zmapovanie progresu a zmien v správaní.
  • Survio – Webová platforma využívaná na špecifikáciu vzdelávacích potrieb a konkretizáciu zadania pri príprave tréningu. Je to krátky dotazník, v ktorom sa vyjadria účastníci k témam tréningu. Využívame ho aj pri zadávaní úloh účastníkom pred, počas alebo po remote tréningu.
  • Skilldriver – Platforma digitálneho vzdelávania na podporu rozvoja predajných zručností. S užívateľom vedie online reálnu konverzáciu, čo poskytuje praktickú skúsenosť, návyk a zážitok.
  • Arnold robot – Nová generácia zamestnaneckých prieskumov. Ide o moderný a rýchly online prieskum spokojnosti, ktorý zaberie max. 3 min. a výsledky sú okamžite k dispozícii. Chatbot Arnold umožňuje zmapovať firemnú kultúru a sledovať dopad rozvojových aktivít.

Kontaktujte nás

Radi Vám pomôžeme pri výbere a podporíme Vás a Vašich ľudí v rozvojových programoch na diaľku

sk_SKSlovak