GDPR

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Publikované: 30.1. 2018

 

​​Vážení zákazníci,

​zákon o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR) chráni Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

Vaše práva budú najlepšie ochránené, keď ich budete poznať. Každý, kto s Vašimi osobnými údajmi narába, Vás bude informovať o rozsahu a účele tohoto spracovania. Na splnenie povinností vyššie uvedenej legislatívy sme vytvorili tento dokument, ktorého cieľom je Vás informovať o zásadách, ktoré naša spoločnosť prijala na ochranu Vašich osobných údajov a o rozsahu a účele ich spracovania.

 

Naša spoločnosť poskytuje tieto základné služby, pre plnenie ktorých Vaše osobné údaje potrebujeme:

 • HR poradenstvo pre oblasť rozvoja zamestnancov,
 • školenia a tréningy,
 • vedenie strategických workshopov,
 • koučing,
 • diagnostiku a to on-line i off-line.

​​

Pri všetkých týchto službách nevyhnutne prichádzame do styku s osobnými údajmi klientov a sme voči nim buď v postavení správcu alebo spracovateľa osobných údajov.

​Našimi základnými hodnotami sú:

 • dôvera– vzájomnou dôverou dosahujeme spoločné výsledky,
 • energia– to, čo robíme, robíme s radosťou a energiou,
 • prínos– našim meradlom je Váš úspech.

Aby sme si Vašu dôveru zaslúžili a dlhodobo uchovali, aby sme neohrozili Váš úspech, musíme nielen poskytovať kvalitné služby, ale i zaistiť dôvernosť všetkých informácií, ktoré si medzi sebou vymieňame, a to nielen informácie o osobných údajoch. Podstata našej práce vyžaduje dodržovanie vysokých etických štandardov ako v oblasti rozvoja ľudí, tak i v oblasti psychodiagnostiky.

​​

Preto:

 • spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú pre danú službu nutné,
 • služby, pri ktorých dochádza k prenosu rizikových alebo citlivých osobných údajov alebo iných dôverných údajov, poskytujeme na základe zmlúv, ktoré nás zaväzujú k mlčanlivosti i k ochrane týchto informácií,
 • po uplynutí reklamačnej lehoty od zrealizovania služby Vaše osobné údaje vymazávame,
 • v našich zmluvách vymedzujeme dobu, počas ktorej budú Vaše dáta ukladané (sú nutné pre sledovanie zmien na základe tréningu alebo programu, porovnávanie výsledkov testov s výsledkami z minulosti) a vy môžete kedykoľvek požiadať o ich vymazanie,
 • o dobe uloženia Vašich osobných údajov rozhodujete Vy v prípade, ak túto dobu nestanovuje zákon (Vaše údaje nemôžeme vymazať, ak sme zo zákona povinní ich po určitú dobu archivovať),
 • nikdy nepoužívame Vaše osobné údaje na iný účel, než na splnenie dodávanej služby alebo na účel, ku ktorému sme od Vás získali súhlas, prípadne na splnenie zákonnej povinnosti,
 • nikdy o Vás nerozhoduje automat; počítačový program, ani Vás automat neprofiluje,
 • máme vypracovanú politiku ochrany osobných údajov a politiku bezpečnosti, ktorú dodržujeme,
 • zabezpečenie nášho informačného systému pravidelne kontrolujeme a bezpečnostné záplaty alebo upgrady implementujeme v čo najkratšom čase po ich vydaní,
 • Vaše kontaktné údaje máme uložené v systéme CRM a prístup k nim je riadený prístupovými právami,
 • informácie o výsledkoch testov, diagnostiky alebo informácie potrebné pre koučov, ukladáme na šifrovaný disk, ku ktorému majú prístup len špecializovaní konzultanti,
 • ak sa dozvieme o zmenách Vašich kontaktných údajov, bez zbytočného odkladu ich aktualizujeme,
 • ak prenášame citlivé osobné údaje alebo údaje, ktorých únik by predstavoval pro našich klientov významné riziko, prenášame ich v šifrovanej podobe,
 • máme vypracované postupy pre jednotlivé prípady spracovania osobných dát i prípady narušenia ich ochrany,
 • so všetkými subkontraktormi uzatvárame zmluvy o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov,
 • dbáme na to, aby ako naši zamestnanci, tak i kľúčoví subkontraktori boli pravidelne školení v problematike spracovania osobných dát a ich ochrany.

​​

Podrobnejšie informácie k jednotlivým službám sú uvedené v príslušnej zmluve alebo obchodných podmienkach danej služby.

Účely a doba spracovania osobných údajov:

Základnými účelmi spracovania Vašich osobných údajov zverených týmto webovým stránkam sú tieto:

 • Zodpovedanie vašeh otázky, podnetu, alebo staťnosti kedy Vaše osobné údaje vyplnené do formulára budú použité výhradne pre zodpovedanie Vašej otázky a budú do 60 dní po ukončení komunikácie k danej otázke alebo podnetu vymazané. Otázka a odpoveď môžu byť anonymizované a zovšeobecnené a použité v sekcii Často kladené otázky.
 • Reakcie na Váš dopyt. V tomto prípade budú Vaše osobné údaje spracované za účelom jednania vedúcim k uzavretiu zmluvy. Ak nedôjde  k uzavretiu zmluvy do jedného roku od zahájenia komunikácie, budú Vaše osobné údaje vymazané.
 • V niektorých prípadoch Vás žiadame o vyplnenie Vášho mena a priezviska, ak napriek tomu že by bolo možné spracovať danú požiadavku len na základe poskytnutej mailové adresy. Napríklad odpovědať na otázku. Poskytnutie Vášho mena a priezviska alebo telefónu nám umožní s Vami efektívnejšie komunikovať, identifikovať Vás pri komunikácii (napr. môžeme pri telefonáte overiť, či ste to skutočne Vy – chybu v telefónnom čísle môžete urobiť ako Vy, tak náš pracovník), a tak predísť tomu, že by sa Vaše údaje dostali k niekomu inému a poskytnuť Vám lepšiu službu. Vyplnenie týchto údajov je dobrovoľné a ich vyplnením nám potvrdzujete, že si efektívnejší spôsob komunikácie prajete.

Ak ste alebo sa stanete naším klientom, sme povinní viesť Vaše fakturačné údaje a uchovávať účtovné doklady, ktoré ich obsahujú po dobu 10 rokov. Sme tiež oprávnení Vás informovať o novinkách a službách súvisiacich s produktom alebo produktmi, ktoré sme Vám dodali.

Cookies

Informácie o cookies používaným na týchto webových stránkach sú tu: https://imagelab.sk/cookies

​​

Kto môže vidieť Vaše údaje?

​K vašim dátam, ktoré zadáte do formulárov na našich webových stránkach, môžu okrem našich zamestnancov pristúpiť i pracovníci IT spoločnosti, ktorá webové stránky prevádzkuje a spravuje. K dátam formulárov, ktoré sú vytvárané pomocou služby spoločnosti Google (niektoré prihlasovacie formuláre na akcie) môže pristupovať táto spoločnosť. Odkaz na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google je tu:  https://cloud.google.com/security/gdpr/

K dátam v našom internom systéme môže v prípade servisného zákroku pristúpiť správca systému, ktorý správu systému poskytuje ako službu na základe zmluvy. Tento správca nemá prístup k súborom uloženým v zašifrovanej oblasti disku.

​Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom sú tu.

​​

Kde môžete uplatniť Vaše práva?

​Svoje požiadavky na základe Vašich práv zakotvených v GDPR alebo otázky na spracovanie Vašich osobných údajov môžete klásť prostredníctvom mailové adresy recepcia@imagelab.sk.

​Kontakt na nás:

Image Lab SK s.r.o.

Jarošova 2961/1

831 03 Bratislava
Tel. +421 905 627 864​

Konateľom spoločnosti je MUDr. Vratislav Kalenda a je možné ho kontaktovať emailom na imagelab@imagelab.cz

Rolu konzultanta pre ochranu osobných údajov pre našu spoločnosť plní spoločnosť

POWER PATTERNS s.r.o.

Na Pankráci 1724/129

140 00 Praha 4

kontaktný mail: privacy@powerpatterns.cz

Na tento kontakt sa môžete obrátiť v prípade, že budete považovať nami poskytnuté informácie za nedostatočné alebo neúplné alebo budete mať akúkoľvek výhradu k spôsobu, s akým sú Vaše osobné údaje spracovávané alebo ako ste o ich spracovávaní informovaní.

Ak máme o Vašej totožnosti pochyby, sme oprávnení učiniť kroky na jej overenie. Toto opatrenie chráni Vás i nás. Predchádza tomu, aby na podanú žiadosť dostal odpoveď niekto, komu obsah odpoveď nepatrí.

Podrobnejšie informácie o GDPR a Vašich právach vrátane aktualít z tejto oblasti nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Aktualizácia

Pretože sa oblasť ochrany osobných údajov a legislatíva túto oblasť upravujúca dynamicky vyvíja, budeme pravidelne kontrolovať súlad týchto zásad s legislatívou a zavedenou praxou a na základe týchto kontrol môže dôjsť k aktualizácii tohto textu.

sk_SKSlovak