Celemi Decision Base

Súťažná manažérska simulačná hra na RIADENIE FIRIEM

Cieľom hry je dosiahnuť najvyššie hodnoty priemyselnej výrobnej firmy v priebehu simulovaných 10 rokov. Hra je plne lokalizovaná do českého jazyka.

Počet účastníkov: Max. 24  (5 – 6 manažérskych tímov po 3 – 4 členoch)

Minimálna doba trvania: 2 dni

Hru uzatvárame workshopom s cieľom hľadať analógie a projektovať cesty k zvyšovaniu hodnoty vlastnej firmy na základe skúseností z hry.

OBLASTI VYUŽITIA: 

 • Hľadanie ciest k vyššej výkonnosti podniku – simulácia a následný workshop „Ako môžeme uplatniť poznatky z hry pre rast hodnoty našej firmy?“
 • Leadership a manažment – vízia – misia – stratégia, dlhodobý rast hodnoty firmy, riadenie v súvislostiach (vývoj – výroba – obchod), finančné riadenie, strategické plánovanie a zmeny produktového portfólia.
 • Podpora zmien – tréning strategického riadenia a manažérskeho rozhodovania.
 • Fúzie a akvizície firiem, podpora riadenia zmeny – simulácia a následný workshop „Čo všetko nás čaká až sfúzujeme?“
  Development center – posudzovanie manažérskych kompetencií a potenciálu
 • Stmelenie manažérskych tímov

  Tréning posudzovania hodnoty firiem

PRINCÍP HRY:

 • Základom je model firmy – mapa, umožňujúca zobrazovať, sledovať a vyhodnocovať toky a obrat kapitálu. To veľmi uľahčuje pochopenie a vytvorenie každoročnej súvahy a výsledovky. Všetko je hmatateľné, vyčísliteľné, lokalizovateľné, uchopiteľné, pod kontrolou – to predstavuje základnú odlišnosť oproti počítačovým simuláciám.
 • Hra sa odohráva v trhovom konkurenčnom prostredí až 6 súťažiacich tímov. Každý „rok“ prebieha simulované obchodné vyjednávanie, kde manažérske tímy súťažia so svojimi produktmi o podiel na jednotlivých trhoch – marketingoví a obchodní riaditelia rozhodujú, aké príležitosti si ich firmy vybudujú, a ktoré z nich uchopia (podľa ponúkaných zákaziek, ich objemu, ceny a dodacích podmienok vzhľadom k vlastným výrobným možnostiam).
 • Kritériom správnosti manažérskeho riadenia a rozhodovania je rast výkonnosti a hodnoty firmy.
 • Hodnota firmy sa oceňuje pomocou štandardných analytických nástrojov (finančných i nefinančných).

PRÍNOS PRE ÚČASTNÍKOV:

 • Získajú dôkladnú znalosť problematiky strategického plánovania a strategického rozhodovania.
 • Uvedomia si previazanosť jednotlivých stratégií.
 • Finančná stratégia.
 • Marketingová a obchodná stratégia.
 • Produktová stratégia, výskum a vývoj.
 • Nákupné a výrobné stratégie.

Prakticky sa zoznámia s pojmami ako: diferenciácia, špecializácia, produktové portfólio, výskum a vývoj, výrobná kapacita, produktivita výroby, nábeh výroby, trhový podiel, ai..

Naučia sa pre svoje manažérske rozhodnutia používať finančné analytické nástroje (súvaha, výsledovka, cash flow, obrat kapitálu, návratnosť investícií, odpisy, ROE, ROKU, EVA, ABC, …).

Účastníci na základe vlastného zážitku spoznajú firmu ako celok a uvedomia si kritické okamihy spolupráce medzi marketingom, obchodom, výskumom, ktoré vznikajú v dôsledku rozdielneho chápania priorít. Spoznajú, ako jednotlivé časti firmy môžu prispieť k rastu alebo strate jej hodnoty.

Image Lab je certifikovaným partnerom pre simulátory CELEMI v ČR a SR.

Viac o manažérskych simulátoroch a o firme CELEMI v angličtine nájdete tu.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

  sk_SKSlovak